Miljöpolicy

Ett väl fungerande miljöarbete för ett företag inom veterinärläkemedelsindustrin bör vara en självklarhet då vår huvuduppgift är att öka djurens hälsa och välbefinnande.

Vår miljöpolicy utgår från följande riktlinjer:

 • Vi skall säkerställa att samtliga medarbetare inom CEVA Animal Health AB är medvetna om vår miljöpolicy och dess inverkan på vårt arbetssätt
 • Vi ska göra alla medarbetare delaktiga och medansvariga i miljöarbetet och kontinuerligt utveckla enskilda medarbetares miljökompetens och intresse
 • Anställdas aktiva engagemang i miljöarbetet skall uppmuntras
 • Miljöfrämjande åtgärder skall genomföras kontinuerligt och systematiskt. Dessa åtgärder ska vara en integrerad del av den normala verksamheten
 • Vi skall sträva efter att sänka vår energiförbrukning och använda miljövänliga energislag
 • Produkter och aktiviteter som ger negativa miljöeffekter skall undvikas
 • Varje produkts hela livscykel ska beaktas, från råmaterialets ursprung och produktion till produktens användning och deponering/återvinning
 • Vi skall minimera vår pappersförbrukning, onödig pappershantering skall undvikas genom digitalisering
 • Vi skall arbeta med återvinning av papper, wellpapp, kartong, plast, glas och batterier
 • Vi skall ha som mål att använda miljövänliga fordon och kontinuerligt söka de mest miljöeffektiva transportsätten, dels genom att välja transportsätt, men även genom att söka de kortaste transportvägarna
 • Vi skall sträva efter att införa miljötänkande i hela vår internationella organisation
 • Vi skall informera våra leverantörer och andra samarbetspartners om vårt miljöarbete, och om möjligt ställa krav på dessa
 • Vi skall fortlöpande utvärdera vårt miljöarbete

Tillbaka till toppen