Juridisk information

Nedan kan du se den juridiska informationen för denna hemsida

ANVÄNDNING AV WEBBPLATS

Denna webbplats har skapats av Ceva Animal Health AB, nedan kallat Ceva, Annedalsvägen 9, 227 64 Lund. Vi kan nås er tel. nr. 046-128100, fax nr. 046-146555 eller via följande email-adress; kontakt@ceva.com. Ansvarig för webbplatsen är Lisa Pontoppidan, Nordic General Manager

1. Användning av webbplatsen.

Användning av webbplatsen regleras av dessa villkor. Genom att besöka webplatsen accepterar du användarvillkoren i sin helhet enligt nedan. Om du, Internet-användaren inte accepterar samtliga användarvillkor skall du omedelbart lämna webbplatsen.

2. Regler och villkor för webplatsen www.ceva.nu.

A. Innehållet på webplatsen.

Ceva strävar efter att uppdatera innehållet på webbplatsen och ge korrekt information till Internetanvändaren. Dock kan Ceva inte hållas ansvariga för eventuella fel och/eller brister i informationen. Ceva har rätt att ändra, avsluta, skjuta upp eller avbryta någon eller alla webplatsens tjänster eller webbplatsens innehåll. Detta utan att Internetanvändaren dessförinnan har informerats. Internetanvändaren kan lämna information ang. fel eller brister i informationen till följande epost-adress: kontakt@ceva.com

Varje användning av webbplatsen som inte överensstämmer med den ursprungliga avsikten och varje kränkning av dessa villkor kan resultera i rättsliga åtgärder.

3. Tillgång till webplatsen.

Ceva strävar efter att upprätthålla tillgängligheten till webbplatsen sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet, men detta är inte någon skyldighet för Ceva. Avbrott kommer att äga rum exempelvis pga. underhåll, uppdateringar eller andra skäl, särskilt av teknisk karaktär. Ceva är inte under några omständigheter ekonomiskt ansvarig för dessa avbrott eller de konsekvenser som härigenom kan uppstå för Internetanvändaren.

Ceva kan inte heller hållas ansvarigt för det fall det finns någon ”skadlig kod på webplatsen” eller konsekvenser som därigenom kan uppstå för Internetanvändaren.

4. Hyperlänkar ut på webbplatsen.

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte hanterats eller upprättats av Ceva. Ceva har inte någon kontroll över dessa länkar eller den information, produkter, tjänster m.m. som erbjuds på sådana webbplatser och kan således inte under några omständigheter hållas ansvarig för dessa hyperlänkar.

B. Immateriella rättigheter.

Registrerade varumärken.

Registrerade varumärken som visas på webbplatsen ägs främst av Ceva, dess moderbolag eller något systerbolag till Ceva. Därutöver kan varumärken som tillhör tredje part återfinnas på webbplatsen. Besök på webbplatsen ger naturligtvis inte Internetanvändaren några rättigheter till användande av varumärken. Användande av varumärke förutsätter att innan användande sker måste överenskommelse med ägaren av varumärket ha ingåtts.

 

Författarens rättigheter/copyright, varumärken, mönster och patent.

 

Webbplatsen är ett intellektuellt arbete som skyddas av det immateriella regelverket i Sverige och av de internationella konventioner som ingåtts och som Sverige är bundet av:

Alla delar av webplatsen är således Cevas exklusiva egendom och är den enda som får använda de immateriella rättigheter som återfinns på webplatsen.

Internetanvändaren erhåller inga immateriella rättigheter genom att besöka webbplatsen. Alla ansökningar om tillstånd skall sändas till följande e-post-adress: kontakt@ceva.com.

 

C. Personuppgifter.

Behandling av personuppgifter.

Ceva kan begära att Internetanvändare ger personlig identifierbar information som exempelvis namn, adress, e-post-adress, yrke osv. Internetanvändaren har rätt att korrigera eller begära att sådana personuppgifter raderas.

I det fall Internetanvändare lämnar information enligt ovan avseende ändring eller radering av personuppgifter kommer denna Ändring/radering att verkställas så snart som möjligt efter emottagande av sådan begäran. Det skall dessutom påpekas att personuppgifter löpande avregistreras.

Vissa uppgifter som inte innebär lämnande av personliga uppgifter och inte möjliggör identifiering av Internetanvändaren kan registreras av server som används av Ceva. (Webbläsare som används, IP-adress etc.) Internetanvändaren informeras om att en cookie automatiskt kan installeras i användarens webläsare, utvisande att webplatsen besökts.

Cookies är ett block av data som möjliggör identifiering av Internetanvändaren men som syftar till att registrera information i förhållande till användarens navigering på webplatsen (de sidor som har besökts, datum och tid för besök etc.). Cookies används för att möjliggöra analyser och mätning av antalet besök på sidan m.m. – allt i avsikt att förbättra webplatsens kvalitet.

Din webläsare innehåller normalt ett alternativ som gör det möjligt att cookies nekas. Detta hindrar inte anslutning till vår webplats men kan ge upphov till försening vid laddning av sidor etc.

Personlig information om Internetanvändaren används i första hand av Ceva. Informationen kan emellertid i undantagsfall även överföras till tredje part, dvs. i första hand moderbolag eller annat bolag inom koncernen. Internetanvändaren kan förbjuda att sådan information överförs genom meddelande till e-post-adress: kontakt@ceva.com.

 

Säkerhet.

Ceva vidareutvecklar de tekniska och organisatoriska säkerhetssystem som Ceva bedömer vara rimliga för att skydda de data som finns på webplatsen mot avsiktlig eller oavsiktlig manipulation, mot förlust av data och mot att obehöriga personer får tillgång till dessa uppgifter. Säkerhetsåtgärderna förbättras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

Alla förfrågningar, förslag eller påstående om behandling av personuppgifter som rör den enskilda Internetanvändaren kommer Ceva snarast besvara förfrågningar, överväga förslag och undersöka påstådda felaktigheter avseende behandling av personuppgifter.

D. Ansvar.

Internetanvändaren får endast använda webbplatsen för att inhämta information, använda de tjänster som erbjuds samt för att delta i chattrum. Detta under förutsättning att de åsikter/värderingar etc. som Internetanvändaren ger uttryck för inte enligt Cevas uppfattning är olämpliga. Olämpligt innehåll är oavsett språk, bilder, kommentarer etc. som enligt Cevas bedömning är obscent, bedrägligt, olagligt, diskriminerande eller kränkande för tredje parts rättigheter.

Det är vidare förbjudet att använda andra konton, information eller nätverk anslutna till webplatsens tjänster genom att använda olika lösenord eller försök att finna lösenord eller på annat sätt störa användningen och utnyttjandet av webplatsen eller någon annan Internetanvändares utrustning.

Detsamma gäller aktiviteter för att hålla fast och/eller förhindra användningen av andra Internetanvändare i forumet eller chatrum tillgängliga via webplatsen.

Ceva lämnar inte Internetanvändare någon garanti av något slag kvaliteten på webbplatsen, dess tjänster eller dess kommersiella kvalitet, layout eller presenterade forskningsresultat.

Ceva kan ej heller hållas ansvarig för bristande prestanda på webplatsen och/eller någon programvara som används eller laddas ner från webplatsen. Detta innebär att Ceva inte är ekonomiskt ansvarigt till följd av förseningar, ändringar, tillfälliga avstängningar etc.

Ceva  kan inte heller hållas ansvarigt för direkta eller indirekta skador av ekonomisk karaktär såsom förlust av kund/kundkrets, data, ekonomiska förluster eller ev. annan skada som uppstår från användningen. När det gäller personligt innehåll har Ceva inget ansvar avs. förekomsten av sådant innehåll i chatrum  eller i någon annan dikussionstjänst/rum. Sådant personligt innehåll – vare sig det gäller åsikter, rekommendationer eller synpunkter är den enskilda Internetanvändarens åsikter, deklarationer etc.

Internetanvändaren godkänner att ersätta Ceva och garanterar Ceva full ersättning som riktas mot Ceva för ansvar, förlust, kostnader, förlust av inkomst, förlust av data samt alla andra direkta eller indirekta skador till följd av brott av Internetanvändaren.

Tvister.

Denna webplats och dess innehåll bestäms av svensk lag. Ev. tvister skall handläggas av svenskdomstol/myndighet.

E Ändring av villkor för användande av webplatsen.

Ceva förbehåller sig rätten att när som Ceva finner det lämpligt med omedelbar verkan ändra villkoren för användande av denna webplats.

 

Tillbaka till toppen