Sekretesspolicy

Ceva Animal Health följer gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Ceva Animal Health lägger stor vikt vid att följa gällande bestämmelser om skydd av personuppgifter.

Ceva Animal Health AB förbinder sig att tillämpa bestämmelserna i Allmänna dataskyddsförordningen (EU-förordning 2016/679) "GDPR" och att skydda de insamlade och behandlade personuppgifterna.

Ceva Animal Health AB (eller Ceva) vidtar således lämpliga åtgärder för att säkerställa att dessa bestämmelser följs inom organisationen, inklusive anställda, partners och leverantörer som behandlar personuppgifter, nämligen:

► behandling av personuppgifter på ett lagligt, rättvist och öppet sätt

► insamling av personuppgifter i specificerade, explicita och legitima syften och ingen ytterligare behandling på ett sätt som inte är förenligt med dessa syften

► lagring av personuppgifter på ett lämpligt, relevant och begränsat sätt med avseende för de syften för vilka de behandlas

► noggrannhet i personuppgifter och åtgärder för att säkerställa att felaktiga uppgifter raderas eller rättas

Våra åtaganden för att skydda dina uppgifter.

Vanliga frågor

 • Vad är GDPR?

GDPR "General Data Protection Regulation"

Dataskyddsförordningen

Det är en europeisk förordning om skydd av personuppgifter.

Den presenterar ett unikt och harmoniserat regelverk som är tillämpligt på alla medlemsstater och syftar till att garantera skydd för privatlivet och skydd av personuppgifter.

 • Vem berörs av Dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen gäller inte bara organisationer i EU utan även organisationer utanför EU om de erbjuder varor eller tjänster inom unionen.

 • När börjar Dataskyddsförordningen gälla?

Förordningen trädde i kraft den 25 maj 2018 i hela Europeiska Unionen.

 • Vad är behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter definieras som en åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter eller uppsättningar av personuppgifter, oberoende av om de utförs automatiserat eller ej, såsom insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning eller ändring, framtagning, läsning, användning, utlämning genom överföring, spridning eller tillhandahållande på annat sätt, justering eller sammanförande, begränsning, radering eller förstöring.

 • Vilka uppgifter berörs av Dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen reglerar endast de upplysningar som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • Vilka personuppgifter betraktas som känsliga?

Information som berör ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religion eller övertygelse, medlemskap i fackföreningar, genetisk status eller hälsostatus eller sexuell läggning.

 • Hur samlas känsliga uppgifter in och hur behandlas de?

Känsliga uppgifter innebär av sin natur risker för enskilda personers rättigheter och friheter och som sådana omfattas de av ett förstärkt skyddssystem.

Dataskyddsförordningen fastställer principen att förbjuda behandling av känsliga uppgifter, detta förbud åtföljs av vissa undantag.

Flera undantag, alternativ, till detta förbud ges.

 • Vad är en personuppgiftsansvarig?

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

 • Vad är ett personuppgiftsbiträde?

Personuppgiftsbiträdet definieras som en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter för den personuppgiftsansvariges räkning.

 • Berörs icke datoriserad behandling?

Dataskyddsförordningen tillämpas på sådan behandling av personuppgifter som helt eller delvis företas på automatisk väg samt på annan behandling än automatisk av personuppgifter som ingår i eller kommer att ingå i ett register.

Ett register är inte enbart en databas eller en Excel-tabell. Det kan röra sig om ett pappersdokument, ett videoövervakningssystem som listar information om en person ...

 • Vilka är de viktigaste målen för Dataskyddsförordningen?
 • Att skapa ett ramverk som tillämpas i hela Europeiska Unionen och ett förstärkt samarbete mellan tillsynsmyndigheter
 • Ansvarsskyldighet för ansvariga för behandling för personuppgifter

I enlighet med principen om ansvarsskyldighet inrättas ett register över behandling av personuppgifter. Det ska innehålla samtliga behandlingar av uppgifterna

 • Förstärkning av de registrerades rättigheter

►   Rätt till information och samtycke: större öppenhet

►   Rätt till tillgång och rättelse

►   Rätt till radering och rätten att bli bortglömd

►   Rätt att göra invändningar och att begära begränsning av behandlingen

►   Rätt till dataportabilitet

►   Rätt att begära ersättning

 • Respekt privatlivet och personuppgifter ska vara inbyggt i nya projekt och som standard för pågående projekt

Inbyggt dataskydd

Inbyggt dataskydd innebär fastställande av vilka medel behandlingen utförs med och att vid själva behandlingen genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så att kraven i denna förordning uppfylls och den registrerades rättigheter och friheter skyddas.

Dataskydd som standard

Som standard behandlas endast personuppgifter som är nödvändiga för varje specifikt ändamål med behandlingen. Dessa principer gäller mängden insamlade personuppgifter, behandlingens omfattning, tiden för deras lagring och deras tillgänglighet.

 

Konsekvensbedömning avseende dataskyddet

Denna förordning innebär att personuppgiftsansvarige och personuppgiftsbiträden ansvarar för att en konsekvensbedömning avseende datasskydd utförs före en behandling som kan medföra en hög risk för den registrerades rättigheter och friheter.

Sekretesspolicy

Ceva Animal Health AB ("Ceva") lägger stor vikt vid att skydda privatlivet och användarnas personuppgifter på sina webbplatser.

Som en del av sin verksamhet samlar Ceva in och behandlar personuppgifter och omfattas som personuppgiftsansvarig således av gällande regler för skydd av personuppgifter, i synnerhet av den allmänna europeiska förordningen om skydd av personuppgifter nr 2016/679 av den 27 april 2016 (känd som "GDPR"), liksom alla nationella rättsregler som vidtagits i enlighet med denna.

Syftet med denna integritetspolicy (nedan kallad "Policy") är att på ett tydligt, enkelt och fullständigt sätt informera dig om hur Ceva samlar in och använder vissa personliga uppgifter om dig, i synnerhet via dess webbplatser eller mobila applikationer, samt informera dig om de medel du har till ditt förfogande för att kontrollera denna användning och för att utöva dina rättigheter. 

1. NÄR SAMLAR VI IN DINA PERSONLIGA UPPGIFTER?

Ceva kan samla in dina personuppgifter i olika situationer (online eller fysiskt).

Ibland kan Ceva samla in dina uppgifter med hjälp av formulär, där fält markerade med en asterisk "*" betraktas som obligatoriska och måste fyllas i. Tillgången till vissa tjänster och deras användning är annars omöjlig.

 • De uppgifter du tillhandahåller oss genom att skapa ett konto på våra webbplatser eller mobila applikationer

Om du vill använda vissa webbplatser måste du identifiera dig själv genom att skapa ett konto.

När du skapar ett konto på våra webbplatser eller våra mobila applikationer, kommer du att bli uppmanad att tillhandahålla oss vissa personuppgifter, inklusive dina identitetsuppgifter.

Med dessa data kan vi skapa din profil och hantera ditt konto.

Denna användning grundar sig på den personuppgiftsansvariges berättigade intresse i den mening som avses i artikel 6 i GDPR.

 • De uppgifter du tillhandahåller oss genom att svara på en jobbannons eller genom en spontanansökan

Som en del av sin rekrytering samlar Ceva in personuppgifter för intressanta kandidater, särskilt från CV och personliga brev, från intervjuer med Ceva, eventuellt från resultat från personlighetstest och svar på frågorna i formulär och dessa är i så fall avsedda att användas.

Dessa uppgifter behandlas enbart av Ceva och dess dotterbolag som en del av behandlingen av din ansökan.

Den rättsliga grunden för behandlingen är både samtycke och det legitima intresset hos den personuppgiftsansvarige som har hand om rekryteringen.

 • De uppgifter som samlas in automatiskt när du besöker våra webbplatser

När du navigerar på våra webbplatser kan cookies placeras på din enhet (dator, smartphone, surfplatta), beroende på vilka val du har gjort och som du kan ändra när som helst.

En cookie är en liten textfil som innehåller information om navigering på dessa webbsidor och vars huvudsakliga syfte är att förbättra funktionaliteten och möjliggöra personligt riktade tjänster.

Ceva använder sig av cookies vid navigering på våra webbsidor, som ett mätverktyg. De gör det möjligt för oss att bättre förstå hur våra webbsidor används, att analysera deras ergonomi och att identifiera och lösa tekniska problem.

Dessa cookies är föremål för användarens godkännande.

Se vår policy om cookies för mer information 

 • De uppgifter du tillhandahåller oss genom att anmäla dig till våra nyhetsbrev

Ceva har upprättat nyhetsbrev för att hålla dig regelbundet informerad om våra nyheter.

Genom att fylla i din mejladress samtycker du till att ta emot nyhetsbrev från Ceva.

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke och avregistrera dig från Nyhetsbrevet genom att klicka på avregistreringslänken längst ner i brevet.

 • De uppgifter du tillhandahåller oss genom kontaktformulären

Ceva har upprättat kontaktformulär.

De uppgifter som fylls i detta formulär gör det möjligt för oss att svara på dina önskemål. Ditt tidigare samtycke ligger till grund för denna behandling.

Dina personuppgifter används inte i något annat syfte.

 • De uppgifter du tillhandahåller oss genom att delta i en tävling

Behandlingen av personuppgifter som Ceva genomfört bygger på förhandssamtycke.

Dina personuppgifter används inte i något annat syfte.

 • Lagliga eller regelverksmässiga krav

Ceva kan komma att samla in och vara skyldig att föra vidare dina personuppgifter för att följa lagstadgade eller regelverksmässiga krav, domstolsbeslut, juridiska uppdrag eller rättsliga förfaranden om gällande lag kräver det.

 • Uppgifter tillhandahållna genom sociala nätverk

Om du har ett konto på ett socialt nätverk och via detta nätverk navigerar till en av Cevas webbsidor eller mobilapplikationer och identifierar dig, utan att på förhand ha registrerat dig på webbsidan eller mobilapplikationen, så kan Ceva få uppgifter från det sociala nätverket.

Dessa uppgifter möjliggör din autentisering och skapande av ett konto.

Villkoren för delning och överföring av dessa uppgifter ingår i registreringsvillkoren för sociala nätverk och kräver alltid ditt förhandssamtycke.

2. VAD ÄR VÅR POLICY ANGÅENDE UPPGIFTER SOM RÖR MINDERÅRIGA?

Ceva lägger stor vikt vid att skydda personuppgifter för minderåriga.

Våra webbplatser är inte avsedda för minderåriga under 18 år och vi samlar inte in personuppgifter för dessa personer. Minderåriga under 18 år måste ha tillstånd av föräldrarna eller den person som har föräldraansvar innan de lämnar personuppgifter.

Om vi upptäcker att personuppgifter om minderåriga under 18 år har samlats in utan föräldrars föregående samtycke, raderas de omedelbart.  

3. HUR LÄNGE LAGRAS UPPGIFTERNA OCH HUR GÅR RADERINGSPROCESSEN TILL?

Ceva lagrar dina personuppgifter endast under den tid som är nödvändig för att uppfylla syftet, med förbehåll för lagliga möjligheter att arkivera, skyldigheter att bevara vissa uppgifter och / eller anonymisering.

Dessa lagringsperioder definieras i enlighet med syftet för behandlingen och tar i synnerhet hänsyn till gällande lagbestämmelser som innebär en särskild lagringsperiod.

Till exempel ser du nedan lagrings perioderna i olika fall:

 • Registrering av ett konto: dina uppgifter behandlas tills du bestämmer dig för att radera ditt konto. Du kan radera ditt konto när du vill via dina kontoinställningar.

Om du inte loggat in dig på vår webbsida på tre år så kommer vi dock att radera ditt konto.

 • Kontaktformulär: vi sparar dina uppgifter under den tid som behövs för att behandla din förfrågan. Under alla omständigheter raderas dina uppgifter 2 år efter den senaste kontakten från din del.
 • Nyhetsbrev: vi behandlar dina personuppgifter till du avbryter eller säger upp din prenumeration på nyhetsbrevet.
 • Tävlingar: dina uppgifter kan lagras efter tävlingens slut av juridiska skäl.
 • Ansökan: Dina personliga uppgifter lagras maximalt 2 år efter senaste kontakt.

4. MED VILKA KAN VI DELA DINA UPPGIFTER?

Dina personuppgifter är konfidentiella vilket innebär att enbart personer som fått vederbörlig behörighet av Ceva som en följd av sin funktion har åtkomst till dina personuppgifter, vilket inte inverkar på tillämpningen av gällande förordning.

Ceva åtar sig att vidta alla lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder för att skydda uppgifternas säkerhet, integritet och konfidentialitet.

Vi säljer inte personuppgifter till tredje part.

Dina personuppgifter kan delas med företag som tillhör Ceva-koncernen.

Våra auktoriserade tjänsteleverantörer kan också komma att behandla de av dina personuppgifter som är absolut nödvändiga för utförandet av de tjänster vi anförtror dem, i synnerhet de tjänsteleverantörer som ansvarar för kundrelationer, organisering av tävlingar, medlemsprogram, e-post för marknadsföring, datalagring ...

I särskilda fall kan vi också dela dina uppgifter utanför EU i länder som inte uppfyller de skyddskrav för behandling av personuppgifter som ställs av EU. I sådana fall säkerställer vi överföringen och behandlingen med en lämplig rättslig ram för att säkerställa en hög skyddsnivå, oavsett var dina uppgifter behandlas. Överföringen kan baseras på "Privacy Shield", en själv registreringsprocess som gör det möjligt för företag att uppfylla EU:s data skyddskrav.

På samma sätt kan vi komma att dela dessa uppgifter med statliga myndigheter och organ i enlighet med lagbestämmelserna. 

5. HUR SÄKERSTÄLLS SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER?

Ceva upprätthåller säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter, för att säkra deras konfidentialitet och förhindra att de modifieras, skadas, förstörs eller sprids till obehöriga tredje parter.

När spridningen av uppgifter till tredje part är nödvändig och godkänd säkerställer Ceva att dessa tredje parter garanterar att de berörda uppgifterna har samma skyddsnivå som Ceva, genom att kräva avtal garantier som särskilt föreskriver att uppgifterna kommer att bearbetas uteslutande för godkända syften, med all nödvändig sekretess och säkerhet.

Ceva upprätthåller tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att personuppgifter lagras så säkert som möjligt för den tid som är nödvändig för att uppnå syftet, i enlighet med gällande lag.

Trots att Ceva vidtar alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter är ingen överförings- eller lagringsteknik helt säker.

I händelse av bevisad kränkning av personuppgifter som kan medföra en hög risk för de berörda personernas rättigheter och friheter, förbinder sig Ceva, i enlighet med gällande lag, att meddela en sådan överträdelse till behörig tillsynsmyndighet och när lagen kräver det, till de berörda personerna.

Utan att det påverkar ovanstående är det ditt ansvar att uppvisa försiktighet för att förhindra obehörig åtkomst till dina personuppgifter och dina enheter (dator, smartphone, surfplatta, ...), i synnerhet genom att välja ett starkt lösenord. .

6. VILKA ÄR DINA RÄTTIGHETER?

Med förbehåll för villkoren i gällande lagstiftning har du följande rättigheter avseende dina personuppgifter:

 • Rätt till information om behandling av dina personuppgifter

Ceva strävar efter att vår information om villkoren för behandlingen av dina personuppgifter ska vara kortfattad, transparent, förståelig och lättillgänglig och uttryckt på ett klart och tydligt språk.

 • Rätt till åtkomst, rättelse och radering (eller "rätten att bli bortglömd") av dina personuppgifter

Rätten till åtkomst gör att du kan få bekräftat av Ceva om dina personuppgifter behandlas av oss eller inte, villkoren för denna behandling samt få en kopia av personuppgifterna (för ytterligare exemplar har Ceva rätt att kräva en rimlig avgift för de administrativa kostnaderna). När en sådan ansökan lämnas in elektroniskt, tillhandahålls informationen i elektronisk form, om du inte begär något annat.

Du har också rätt att utan onödigt dröjsmål få rättning av felaktiga eller ofullständiga personuppgifter.

Slutligen, med förbehåll för de undantag som föreskrivs i gällande lag (t.ex. lagring som krävs för att följa en lagstadgad skyldighet) har du rätt att begära att dina personuppgifter raderas utan onödigt dröjsmål i följande fall:

 • dina personuppgifter är inte längre nödvändiga för de ändamål för vilka de samlades eller på annat sätt behandlades
 • du tar tillbaka ditt samtycke som utgjorde syftet för behandlingen av dina personuppgifter och det föreligger ingen annan grund för denna behandling
 • du anser och kan fastställa att dina personuppgifter har blivit föremål för olaglig behandling
 • din personuppgifter måste raderas enligt en laglig skyldighet.
 • Rätt till begränsning av behandling av dina personuppgifter

Den gällande lagstiftningen föreskriver att denna rätt kan åberopas i vissa fall, särskilt följande:

 • när du påvisar felaktigheter i dina personuppgifter kan behandlingen av dessa begränsas under den tid som är nödvändig för att kontrollera dem
 • när du anser och kan fastställa att behandlingen av personuppgifterna är olaglig men motsätter dig radering av personuppgifterna, kan du i stället kräva begränsning av behandlingen
 • när Ceva inte längre behöver dina personuppgifter, men när dessa fortfarande är nödvändiga för att fastställa, utöva eller försvara lagliga rättigheter
 • när du invänder mot användningen av dina personuppgifter, under den tid som krävs för att undersöka om personskydd ansvariges skäl att behandla uppgifterna är berättigade och väger tyngre än dina
 • Rätt till invändning, marknadsföring inkluderat

Du kan när som helst göra invändningar mot behandling av dina personuppgifter, inklusive profilering, av skäl som hänför sig till din specifika situation Dina uppgifter kommer inte längre att behandlas om det inte finns legitima och tvingande skäl för det som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller skäl till fastställandet, utövandet eller försvaret av rättigheter i domstol. När behandlingen görs i marknadsföringsändamål kan du göra invändningar mot den när som helst.

I detta fall kommer du framför allt inte längre att få några personliga erbjudanden.

 • Rätt till dataportabilitet

När behandlingen har sin grund i ditt samtycke eller genom ett avtal så ger rätten till portabilitet dig möjlighet att få de personuppgifter du delat med Ceva i ett strukturerat, vanligt och maskinläsbart format samt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig utan att Ceva motsätter sig det.

När det är tekniskt möjligt kan du begära att sådana personuppgifter sänds direkt  av Ceva till en annan personuppgiftsansvarig.

 • Rätt att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter

När Cevas behandling av dina personuppgifter grundas på ditt samtycke kan du ta tillbaka det när som helst.

Å andra sidan, och i enlighet med gällande lag, är återkallandet av ditt samtycke endast giltigt för framtiden och kan därför inte ifrågasätta lagenligheten av den behandling som utförts före denna återkallelse.

 • Rätt att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet

Om du, trots Cevas ansträngningar för att skydda dina personuppgifter, tror att dina rättigheter inte respekteras, kan du lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet.

En förteckning över tillsynsmyndigheter finns tillgänglig på Europeiska kommissionens hemsida.

 • Rätt att bestämma ödet för dina personuppgifter efter din död

Slutligen har du rätt att bestämma hur dina personuppgifter ska behandlas efter din död genom att anta generella eller specifika riktlinjer. Ceva förbinder sig att följa dessa riktlinjer.

I avsaknad av riktlinjer erkänner Ceva arvingarna möjligheten att utöva vissa rättigheter, särskilt rätten till tillgång, om det är nödvändigt för avveckling av den avlidnes dödsbo och rätten att invända för att stänga den avlidnes konton  och motsätta sig behandlingen av dennes uppgifter.

7. VILLKOR FÖR ATT UTÖVA DINA RÄTTIGHETER

Om du har några frågor om denna integritetspolicy och / eller vill utöva dina rättigheter enligt ovan kan du kontakta Ceva via formuläret.

Ceva förbinder sig att svara på dig så snart som möjligt, och under alla omständigheter inom en månad efter mottagandet av din begäran.

Vid behov kan denna period förlängas med två månader, med beaktande av komplexiteten och antalet begäranden som riktas till Ceva. I sådant fall kommer du att bli informerad om denna förlängning och dessa orsaker.

Om din ansökan lämnas in elektroniskt, kommer informationen också att ges till dig elektroniskt där det är möjligt, såvida du inte specifikt begär något annat.

Om Ceva inte tillgodoser din förfrågan kommer du att informeras om orsakerna och du har då möjlighet att lämna in ett klagomål hos en tillsynsmyndighet och / eller att överklaga ett rättsligt överklagande.

Policy för cookies

Denna cookie policy tillämpas när du besöker Ceva Animal Health AB (Ceva) webbplatser och mobila applikationer. 

När du besöker dessa webbplatser kan din enhet ta emot cookies som skickas och hanteras av Ceva Animal Health AB samt cookies från andra webbplatser eller servrar som drivs av tredje part ("tredjepartscookies").

1. VAD ÄR EN COOKIE 

Termen "cookies" täcker alla filer som lagras på din enhet (dator, smartphone, surfplatta) och / eller läses av den när du besöker en webbplats eller en mobil applikation eller när du tittar på en annons. De syftar till att samla in information om dina surfvanor och att kunna rikta personligt innehåll till dig.

1.1. VILKA COOKIES?
2.1. TEKNISKA COOKIES

Det rör sig om cookies som är nödvändiga för korrekt funktion, god navigering på våra webbplatser och förbättring av funktionalitet och prestanda.

Om du inaktiverar dessa cookies kommer du inte att kunna använda vissa funktioner.

Tekniska cookies samlar inte in personuppgifter.

2.2. PRESTANDA COOKIES

Dessa cookies används för att samla information om användningen av våra webbplatser för att förbättra innehållet och / eller göra det mer anpassat.

De gör det möjligt för oss att samla in information om hur du använder webbplatsen, antalet besök per sida, tiden som spenderas på en sida eller antalet klick.

Alla dessa cookies aktiveras automatiskt när du accepterar dem. Om du vill inaktivera dem, gå till stycket "Välj dina inställningar" nedan.

Den lagrade informationen kan inte användas för kommersiella ändamål.

2.3. REKLAMCOOKIES

Dessa cookies gör det möjligt för oss att rikta personligt anpassad reklam till dig och att utvärdera effektiviteten av våra reklamkampanjer.

Cookies för mätbarhet

Dessa cookies gör det möjligt för oss att utvärdera effektiviteten av våra reklamkampanjer.

Målgrupps Cookies

Dessa cookies lär oss om dina surfvanor vilket gör det möjligt för oss att rikta personligt riktad reklam till dig.

Målgrupps Cookies gör det möjligt för oss att:

 • att samla in personuppgifter, med eller utan namn, genom quizz
 • känna till innehållet på de sidor som besökts,
 • att veta vilken information du har valt att dela när du registrerar dig på andra webbplatser,
 • att känna till de sidor och webbplatser som konsulterats under dina senaste surf-sessioner, eller just innan ditt besök av webbplatsen,
 • att känna till din position
2.4. COOKIES FRÅN TREDJE PART - PIXEL

På våra webbplatser kan det också förekomma cookies från andra aktörer, tredje part, som gör det möjligt för dig att dela innehållet på våra webbplatser.

Dessa cookies hanteras inte av Ceva och vi har ingen kontroll över processen som används av sociala nätverk för att samla in information om hur du surfar på våra webbplatser i kombination med deras personuppgifter.

Skickande och användning av tredjepartscookies omfattas av deras integritetspolicy.

Vi uppmanar dig att ta del av de sociala nätverkens integritets policyer för att veta mer om deras användningsändamål, i synnerhet reklam, navigation information som de kan samla via dessa applikationer knappar. Dessa skydd policyer gör det möjligt för dig att göra dina val för användandet av dessa sociala nätverk, i synnerhet genom inställningen av dina användarkonton.

3. HUR KONTROLLERAR MAN COOKIES

3.1. DITT GODKÄNNANDE

Vid ditt första besök av vår webbplats kommer du att bli ombedd att acceptera cookies.

Giltighetsperioden för detta samtycke är högst 13 månader.

3.2. INVÄNDNING MOT COOKIES

Du kan ändra eller avböja insamling av information via cookies genom att aktivt hantera inställningarna för din webbläsare.

 • Aktivera eller helt inaktivera cookies
 • Ta bort specifika cookies, som redan har sparats i webbläsaren
 • Förhindra att vissa webbplatser lagrar cookies på din dator
 • Blockera cookies från tredje part (när du surfar på en webbplats lagras cookies på din dator av en annan webbplats)

Vissa inställningar kan dock ändra din webbläsning och din åtkomst till vissa tjänster som kräver användning av cookies.

Således rekommenderar vi dig inte att inaktivera tekniska cookies, nödvändiga för webbplatsens funktion och vars inaktivering kommer att förhindra att du surfar normalt.

Att inaktivera målgrupps cookies eller cookies för mätbarhet leder emellertid endast till att reklamen stoppas på våra webbplatser eller på Internet. De kommer i så fall inte längre att anpassas efter dina intresseområden.

3.3. VÄLJ DINA INSTÄLLNINGAR

Konfigurering av webbläsaren

Följ instruktionerna från din webbläsare.

Du kan också komma åt instruktioner från några av de vanligaste webbläsarna via länkarna nedan:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/Block-or-allow-cookies,

Safari: http://support.apple.com/kb/PH5042,

Firefox:https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar,

Opera: https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/

Chrome:

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=sv

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/sv/kb/aktivera-och-inaktivera-kakor-webbplatser-installningar

iOS: https://support.apple.com/sv-se/HT201265

Android: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies#Android_Devices

Tredjepartscookies

Endast den berörda tredje parten kan läsa och modifiera denna cookie. Sådana cookies omfattas av denna tredje parts integritetspolicy.

För mer information och för att göra dina val angående dessa cookies kan du klicka på följande länkar:

3.4. FÖR MER INFORMATION

Om du vill veta mer om hur cookies och riktade annonser fungerar kan du gå till följande sidor:

Digital Advertising Alliance i USA: Digital Advertising Alliance

Digital Advertising Alliance of Canada i Canada: Digital Advertising Alliance of Canada

European Interactive Digital Advertising Alliance en Europe :European Interactive Digital Advertising Alliance

Dessa organisationer gör det möjligt för dig att avregistrera dig från online-intressebaserad annonsering från alla medlemsföretag.

YourOnlineChoices : http://www.youronlinechoices.com/se/dina-val

Denna webbplats ger dig möjlighet att via ett centraliserat gränssnitt acceptera eller vägra cookies som kan tänkas användas.

För att veta mer om cookies kan du läsa mer hos Post- och Telestyrelsen : https://www.pts.se/sv/privat/internet/integritet/kakor-cookies/

4 - UPPDATERING AV COOKIE-POLICYN

Cookie-policyn kan komma att uppdateras. Sådana ändringar blir gällande i samma stund som den uppdaterade Cookie-policyn publicerats. Läs gärna denna Cookie-policy lite nu och då för att hålla dig informerad.

Användarvillkor

I. Content and Access to the Website

A. Content of the Website

This Website of Ceva Santé Animale Group (hereinafter the Website) has been created to provide Users with information about the company, its organization, research,

products, human resources policy,  locations, communication. This webWebsite cannot under any circumstances constitute a contractual offer.

Any natural or legal person, connecting, browsing or using the Website (hereinafter the User), acknowledges having read these Terms of Use (hereinafter "Terms of Use" or "Terms") at the time of its connection to the Website and accepts them without reserve. The fact that the User does not have to click to accept the Terms of Use does not constitute an obstacle to their opposability.

Since the communication to the public regarding veterinary medicinal products is the subject of specific regulations, the information that the User finds on the Website must not be used to give a medical opinion or to replace a consultation with a professional health.
Similarly, this information can not be interpreted as a recommendation on the use of products without the advice of a veterinarian.

Ceva undertakes to verify that the content of the Website complies with the legal provisions in force. Ceva also undertakes not to disseminate data in violation of the rights of third parties, violent, pornographic or defamatory and not to disseminate illegal content, including racist, xenophobic, pedophile or otherwise detrimental to human dignity .

Ceva endeavors to update the content of the Website and to provide the User with accurate information. Nevertheless Ceva can not be held responsible for any errors and / or omissions. The User may notify any error or omission to the following e-mail address: kontact@ceva.com

The User remains responsible for the use of the Website including its previous use if he gives up using the Website.

Ceva reserves the right to modify, terminate, suspend or discontinue without notice all or part of the services or content of the Website.

The Website may contain hypertext links to other Websites not managed and / or edited by Ceva. Ceva does not control in any way the information, products or services offered by these other Websites and can in no way be held responsible for the content of such Websites. The use of these Websites by the User is the sole responsibility of the latter.

B. Access to the Website

The consultation of the Website is accessible to any User having an internet access.
Ceva strives to keep the Website accessible 24 hours a day, 7 days a week, without being held to any obligation of result in this respect.

For maintenance, updating, and for any other reason including technical, access to the Website may be interrupted.

In no event will Ceva be held responsible for these interruptions in services and the consequences that may result for the User.

Furthermore, Ceva can not be held responsible for the presence of viruses on the Website and any consequences that may result for the User

C. Use of the Website

The User is authorized to:
- view all or part of the Website,
- complete the information relating to the User Account (hereinafter defined).

The User is not authorized to:
- copy, distribute (including copies), modify or falsify in any way all or part of the elements of this Website- eliminate, from any item copied or printed from this Website, any mention of copyright author, trademark or other intellectual property clause contained in the original element.
If the User wishes to create a hypertext or other link to the Website, he sends an email to the following email address: contact@ceva.com, stating:
- the URL (s) of the page (s) from which the User wishes to propose a link to the Website,
- the URL (s) of the page (s) of the Website to which the User wishes to propose a link.
Ceva undertakes to study the User's request but is not obliged to do so.
Any fraudulent use of the Website or its content and any violation of these Terms may result in the application of criminal and civil penalties provided by law.

II. Creation and Use of User Account

In the event that the Website allows the opening of a User Account, the User agrees to comply with the rules for the creation and use of the User Account defined below.

A. User Account Creation

The User has the obligation to submit the registration form proposed by Ceva and to provide the required data concerning him. The user must also define an identifier and a password (hereinafter the "Connection Codes") which will allow him to access his User Account.

Failing to fill in the mandatory information required, the creation of the User Account will be refused.

Any User may register only once on the Website.

The User certifies that the information he provides is accurate, complete and undertakes to do what is necessary to ensure that it remains so. In particular, the User undertakes to provide only sincere and real information.

In the event that the information provided is false, incomplete or out of date, Ceva reserves the right to suspend or close the User account, temporarily or permanently.

The processing of personal data provided by the User in connection with the creation and use of the User account to the data controller of Ceva is subject to the provisions of the Privacy Policy of Ceva detailed on the Website.

The User agrees not to disclose his Login Codes to any third party in any form or in any way whatsoever and to inform Ceva of any use or suspicion of use of said Codes by an unauthorized third party. The User is solely responsible for the confidential storage of his Connection Codes and any use he may make of them.

B. Use of User Account Services

The User undertakes to respect the conditions specific to the Services offered on the Website.
In particular, as part of the Services offered, the submission to the User Account of a photo, a creation or a testimony (hereinafter the "Content"), grants Ceva and its affiliates a right not exclusive and globally transferable, irrevocable and perpetual, for free use as described, the Content on the media of his choice.

Ceva undertakes to mention the copyright in the event of exploitation or reproduction of the User's Content.

C. Closing the User Account

The User may at any time proceed to the deletion of his account by logging into his User Account. Closing the Account automatically and immediately causes the end of access to the files attached to it.

In case of non compliance with these Terms, Ceva reserves the right to refuse access to the Services and to close the User Account.

III. Intellectual Property Rights

The Website is owned and operated by Ceva. The presentation of the Website and each of the elements, including trademarks, logos and domain names, appearing on the Website or the component, are protected by the laws in force on the intellectual property, and (i) are held by Ceva or by its subsidiaries or affiliated companies, or (ii) are held by third parties and are subject to a license for use and exploitation granted to Ceva by their owners.

Nothing contained on the Website or the Component may be reproduced, used, modified, assembled, decompiled, assigned, licensed, transferred, copied, translated, sold, published, exploited or otherwise disseminated in any medium whether, partially or completely, without the prior written consent of Ceva. Only the copy for private use is authorized for personal use, private and non-commercial, on the personal computer of the User or via the sharing tools offered on the Website.

Any use formally authorized by Ceva of the content contained in or contained in the Website must be done without any denaturing, modification or alteration in any way whatsoever

Violation of these mandatory provisions subjects the User and all persons responsible to the criminal and civil penalties provided for by French law.

Ceva or its subsidiaries reserve the right to pursue any act of infringement of its intellectual property rights.

IV. Liability of the User

All the hardware and software necessary to access and use the Website is the responsibility of the User who is responsible for the proper functioning of its equipment and its Internet access.

The User is required to take all the necessary preventive measures for the protection of his data, software and / or computer systems to guard against the contamination of possible viruses.

The use of the content made available through the Website is the responsibility of the User. The facts or acts that the User would have to perform in consideration of this information can not engage any other responsibility than that of the User. The access to the contents made available on the Website is the responsibility of the User and Ceva could not be held responsible for the damage or the loss of data which could result from the downloading or the use of the contents diffused on the Website .

The User is solely responsible to Ceva and, where applicable, to any third party, for any damages, direct or indirect, of any nature whatsoever, caused by any content, whatever its nature, communicated, transmitted or disseminated by the User, through the Website, as well as for any violation of these Terms, and the privacy policy.

Juridisk information

Denna webbplats har skapats av Ceva Animal Health AB, nedan kallat Ceva,

Annedalsvägen 9, 227 64 Lund.

Vi kan nås på

tel. nr. 046-128100,

fax nr. 046-146555

eller via följande email-adress; kontakt@ceva.com

Ansvarig för webbplatsen är Lisa Pontoppidan, Nordic General Manager

Kontakt

Ceva Animal Health AB säkerställer att insamling och behandling av personliga uppgifter sker i enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) I enlighet med GDPR har du rätt att få information om, ändra och begära en begränsning i behandlingen av personlig information om dig. I vissa begränsande fall kan du även motsätta dig viss behandling av data, dra tillbaka ditt samtycke och begära radering eller överföring av data. För att du ska kunna utöva dina rättigheter i enlighet med GDPR ber vi dig fylla i formuläret nedan. Dina uppgifter kommer att behandlas för att möta ditt önskemål. Ceva Animal Health AB kommer inte att spara eller använda dina uppgifter till andra ändamål.

Din förfrågan har skickats in till oss. Vi kommer att kontakta dig så snart som möjligt. Dina uppgifter kommer att behandlas för att svara på din förfrågan. De kommer inte att samlas in eller sparas av Ceva Animal Health AB för andra ändamål

Tillbaka till toppen