Ceva Lung Program (CLP)

Friska lungor är viktiga för tillväxt och trivsel hos dina grisar.

CLP - en ekonomisk vinst för din besättning

Friska lungor är en viktig faktor för trivsel och tillväxt hos slaktsvin. Minskad tillväxt på grund av lunginflammationer innebär sämre foderutnyttjande och försämrad trivsel hos grisarna. Med Ceva Lung Program (CLP) kan du få dina grisars lungor undersökta på laboratorie för att ta reda på hur friska de är och därmed hitta de bästa sätten att förbättra dina resultat.

   

Varje gram räknas när det gäller slaktsvin. En hög och jämn tillväxt tillsammans med låg foderkonsumtion och trivsel hos grisarna bidrar till att hålla dina kostnader nere och lunghälsa spelar en avgörande roll här.

   

Dåliga lungor kostar alltid på sista raden

Minskad tillväxt i slutet av tillväxtperioden för ett slaktsvin är dyrt. Ett slaktsvin som växer ungefär 50 gram mindre dagligen från en vikt på cirka 60 kg, kommer det att nå kommer att nå en färdig slaktvikt cirka 2 dagar senare än förväntat. Under den perioden kommer den att ha ätit cirka 6,8 FEsv mer. Ojämn tillväxt innebär stor spridning vid leverans och störningar i gruppdriften.

Lungförandrigar_mykoplasma_CLP_Ceva
Lungförandrigar CLP_Ceva

Grislungor med lungförändringar orsakade av lunginflammationer. (Fotos: Izsler/Ceva Animal Health)

En undersökning har visat att en gris tar 8 dagar längre tid på sig att nå slaktvikt om den har över 10% förändrad lungvävnad som ett resultat av enzootisk pneumoni (se nedan: Paz-Sanches et al., 2021). Därför kostar synliga lungförändringar alltid på sista raden.

4 goda skäl att välja CLP

Dåliga lungor är kostsamma, eftersom grisen:

 • tar längre tid att nå önskad slaktvikt
 • har fler utfodringsdagar
 • genererar mer arbete för dina medarbetare
 • stör driften av besättningen.

Din Ceva kontakt
Line Diness, veterinär
E-post: line.diness@ceva.com
Tel: (+46) 064 245 68 20                

Hur kan du använda CLP?

Enzootisk pneumoni (EP) och elakartad lunginflammation påverkar grisens välbefinnande och produktivitet, men det är svårt att känna till omfattningen av problemen i besättningen utan att undersöka lungorna. Ceva Lung Program (CLP) är en undersökning av dina grisars lunghälsa vid slakt.

   

Mer specifikt undersöks 30 av dina slaktsvin för förändringar som kan relateras till enzootisk pneumoni (EP) (Mycoplasma hyopneumoniae) och elakartad lunginflammation (Actinobacillus pleuropneumoniae) och en lungpoäng ges. Du har möjlighet att jämföra lungornas hälsotillstånd med andra besättningar. Du får också möjlighet att tillsammans med din veterinär bedöma om vaccination mot enzootisk pneumoni (EP) är rätt val för din besättning eller om ditt nuvarande vaccin ger tillfredsställande lunghälsa enligt lungpoängen.

   

All data samlas i en rapport som visar siffrorna i diagram och index så att du lätt kan få en överblick. På så sätt är det ett värdefullt verktyg när du ska lägga en framåtriktad plan för din besättning. Upprepade mätningar under en längre period gör det också möjligt att följa upp effekten av de olika åtgärderna så att insatserna alltid är så effektiva som möjligt.

   

Lunginflammationer påverkar tillväxten negativt

Enzootisk pneumoni (EP) orsakas av Mycoplasma hyopneumoniae. Det är en av de mest spridda formerna av lunginflammation hos grisar. Grisarna uppvisar många symtom, det mest uttalade är en torr hosta, men dödligheten är låg. Enzootisk pneumoni (EP) leder till lägre tillväxt, större foderförbrukning och eventuella dödsfall samt kostnader för medicinering.

   Läs mer om Mykoplasma - Enzootisk pneumoni 

Elakartad lunginflammation orsakas av Actinobacillus pleuropneumoniae (A pp), men symtomen varierar beroende på typen. Kronisk elakartad lunginflammation (A pp-lungsjuka) ger kroniska lungskador, även kallade brösthinneinflammationer, som gör det smärtsamt för grisen att andas och försämrar dess tillväxt.

   

Lungskador vid slakt är därför en viktig källa till information om dina grisars lunghälsa. Med CLP är det möjligt att undersöka vad som orsakar lunginflammationerna och samtidigt bedöma allvaret i skadorna.

MED CLP KAN DU

 • visa om din vaccinering mot enzootisk pneumoni (EP) ger valuta för pengarna
 • upptäcka infektioner som inte upptäcktes under tillväxtperioden
 • testa effekten av nya åtgärder mot enzootisk pnaumoni (EP) och elakartad lunginflammation
 • undersöka om luftvägsinfektioner förekommer under en viss period eller årstid
 • få överblick med index och grafer över lungförändringar och jämföra resultaten med andra besättningar.

  

Hostar dina grisar eller har de brösthinneinflammation?

En gris som är smittad av enzootisk pneumoni (EP) kommer att hosta. Försök har visat att en gris kan hosta från två veckor efter att den har smittats med enzootisk pneumoni (EP) och upp till 11 veckor efter. Under hela perioden med hosta och minst sex veckor framåt kommer grisen fortfarande ha synliga lungförändringar (se nedan: Kobisch et al., 1993).

   

Enzootisk pneumoni smitta hosta lungförandringar_Ceva

Grisar hostar och har lungförändringar i många veckor efter att de smittats med enzootisk pneumoni (EP). 

Elakartad lunginflammation får sällan grisarna att hosta, det gör helt enkelt för ont. Men information om att grisen har brösthinneinflammation, som veterinärkontrollen på slakteriet rutinmässigt undersöker grisarna för, indikerar att grisen tidigare har haft elakartad lunginflammation.

   

Om dina grisar hostar eller har brösthinneinflammation kan det vara en idé att titta närmare på deras lungors hälsa.

   

CLP ger en specifik bedömning av lungförändringarna

All data från de bedömda lungorna registreras i en rapport som visar siffrorna i grafer om du och din veterinär får skickad till er. Här har olika genomsnitt för besättningen beräknats och det är möjligt att jämföra resultaten utifrån besättningens geografiska placering. Dessutom finns en bedömning av det ekonomiska potential som skulle finnas om lungornas hälsa förbättrades.

  

CLP beräknar bland annat följande:

 • Genomsnittlig skada i hela besättningen
 • Varje lungset bedöms och skadeutbredningen mäts i procent. Därefter beräknas genomsnittet för alla testade lungset i besättningen.
 • Genomsnittlig skada hos sjuka grisar
 • Beräknas så att ett stort antal friska grisar i besättningen inte ger en felaktig bild.
 • Genomsnittligt antal förtätningar i lungornas främre del
 • Beräknas för att undersöka om det tidigare har funnits enzootisk pneumoni (EP) i besättningen och uppskatta omfattningen.
 • Index för elakartad lunginflammation
 • Information om förekomst av brösthinneinflammation, som indikerar att grisen tidigare har haft elakartad lunginflammation och bedöma omfattningen av tidigare skador.

   

Vill du veta mer om CLP?

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om CLP.

Din Ceva Kontakt
Line Diness, veterinär
E-post: line.diness@ceva.com
Tel: (+46) 064 245 68 20                                                                                                                                                                    

Källor:

Paz-Sánchez, Y.; Herráez, P.; Quesada-Canales, Ó.; Poveda, C.G.; Díaz-Delgado, J.; Quintana-Montesdeoca, M.d.P.; Plamenova Stefanova, E.; Andrada, M. Assessment of Lung Disease in Finishing Pigs at Slaughter: Pulmonary Lesions and Implications on Productivity Parameters. Animals 2021, 11, 3604.

M. Kobisch, B. Blanchard, Mf Le Potier. Mycoplasma hyopneumoniae infection in pigs: duration of the disease and resistance to reinfection. Veterinary Research, BioMed Central, 1993, 24 (1), pp.67-77. ffhal-00902107f

   

Tillbaka till toppen