Influensa hos gris

Grisar kan få influensa året runt. Men du kan förebygga smitta.

Om influensa hos grisar

Influensa är en luftvägssjukdom som kan drabba alla åldersgrupper av grisar i besättningen. Det är en mycket smittsam sjukdom som ger hög feber (över 40°C), hosta och nedsatt immunförsvar.

Influensa är en zoonos. Det betyder att människor och djur kan smitta varandra. Därför måste man vara uppmärksam på att personal och andra i stallet kan smitta både suggor, slaktsvin och smågrisar. Det finns två typer av influensa hos grisar; klassisk influensa och pandemisk influensa.

Influensa hos grisar är inte säsongsbunden och du kan hitta fall året runt. Det beror förmodligen på vårt sätt att hålla grisar, där det kontinuerligt föds mottagliga djur som går tätt ihop med möjliga smittbärare.

Viruset sprider sig mellan besättningar genom inköp av avelsdjur, via människor i stallet eller via luften till närliggande gårdar (2-10 km beroende på väderförhållandena). Influensavirus överlever bäst vid lägre temperaturer, vilket märks i antalet sjukdomsfall hos människor på hösten och vintern.

gris med vattnig snot_influensa_Ceva

Foto: Gris med influensa med vattnig snuva på trynet, där foder och strö fastnar.

Symtom på influensa hos grisar

Vanliga symtom på influensa är feber, hosta, nedsatt aptit (anorexi), nysningar och rinnande näsa (snuva). Men det har också visat sig finnas ett samband mellan pandemisk influensa och sämre reproduktionsresultat i form av aborter, fler omlöpningar och små kullar. Observera också "glasögonen" som grisarna verkar ha, vilket beror på smutsigt sekret som rinner från ögonen hos de akut influensasjuka grisarna.

   

Influensa åtföljs ofta av sekundära bakteriella infektioner som leder till ökad dödlighet bland de yngre smågrisarna, minskad tillväxt samt abort hos dräktiga suggor på grund av feber. Febern varar 12-48 timmar beroende på hur allvarligt grisen är drabbad.

   

Symtom på influensa hos gris

Hos den enskilda grisen:
• Hög feber (över 40°C)
• Hosta och nysningar
• Utmattning
• Aptitlöshet (anorexi)
• Nedsatt immunförsvar och därmed mer mottaglig för andra sjukdomar

Hos avelsdjur med feber:
• Ojämna reproduktionsresultat
• Utebliven brunst
• Omlöpningar
• Små kullar
• Aborter
• Försämrad spermakvalitet

Hos besättningen
Akut förlopp:

Snabb spridning i besättningen

Kroniskt förlopp:

Särskilt hos smågris eller slaktsvin.                                                   

Grisar med influensa vattnig snor och livnär sig på sin nos_ceva

Fotos: Grisar som har insjuknat i akut influensa. De har vattnig snuva, där foder och smuts fastnar. Test för influensa med nässvabb bör ske vid denna tidpunkt.

Influensa kan förväxlas med:
• PRRS
• Mycoplasma hyopneumoniae (vanlig lungsjukdom)
• AP/Actinobacillus pleuropneumoniae
• Svinpest
• Salmonellos (feber)                                   

Gris med gulaktig snot_sekundär infektion_Ceva

Foto: Grisar med influensa blir mer mottagliga för sjukdomar orsakade av bakterier. Grisens gulaktiga snuva beror sannolikt på smitta med bakterier. Vid denna tidpunkt är det ofta för sent att testa för influensa med nässvabb.

Sjukdomsutveckling vid influensa hos grisar

Influensaviruset kommer in genom luftvägarna och ner i lungorna. Så snart viruset har tagits upp i cellen, delar det sig och blir till flera kopior som kan smitta nya grisar.

Redan efter 24-48 timmar kan man se de första mikroskopiska (histopatologiska) tecknen på infektion och inflammation i luftvägarna (bronkit).

Grisens eget immunförsvar börjar dämpa förökningen av viruset och efter 5-7 dagar smittar grisen inte längre. Därefter börjar vävnaden återhämta sig till sitt normala utseendeoch efter 14-21 dagar ser det ut som innan infektionen.

Influensaviruset kommer in genom luftvägarna, förökar sig och blir till ännu fler virus som kan smitta nya grisar.             

Influensavirus upptagas i grisens luftvägar_Ceva

Influensatyper och serotyper

Vilken influensatyp som diagnostiseras i din besättning har betydelse för den vaccinationsstrategi du och din veterinär väljer.

   

Det finns flera influensatyper och varje typ är uppdelad i serotyper. Hos grisar ser man vanligtvis klassisk influensa och pandemisk influensa. En besättning kan vara smittad med flera typer eller serotyper samtidigt eller vara smittad med en ny typ sedan senaste utbrottet.

   

Därför är det en bra idé att skicka in prov för diagnostik för att bekräfta vilken typ som finns i besättningen. Typen av influensa påverkar vilket vaccin som skyddar mot infektion.

   

Diagnostik av influensa

Det är bra att ta screeningprover i besättningen regelbundet för att bekräfta om det finns ett pågående utbrott av influensa och eventuell influensatyp. En besättning kan vara smittad med flera serotyper samtidigt eller med en ny serotyp sedan förra utbrottet. Serotypen är avgörande för vilket vaccin som ska väljas mot sjukdomen.

   

Du kan skicka in prov för diagnostik till ett oberoende laboratorium. Där undersöker de proverna för virus genom odling eller PCR-metoden.
Genom att skicka in material för undersökning är du säker på att få rätt diagnos, eftersom flera sjukdomar har liknande symtom.

   

Sjukdomsförlopp för influensa_Ceva

Figur: Influensavirus förökar sig i celler i luftvägarna fram till dag 5-7 efter smitta. Vid den tidpunkten har antikroppar mot influensa börjat bildas. Endast under de första dagarna av sjukdomsförloppet vid influensa kan grisar testas positivt i en nässvabbprov.

   

Material för inskickning (från akut sjuka djur):
• Lungvävnad
• Nässvabbprover (2 min. i näshålan, skickas i fysiologisk koksaltlösning)
• Rep (Spott)
• Torkduk från avtorkning av juver                 

Foto: Under de första 5-7 dagarna efter influensasmitta kommer grisar att testas positivt i ett PCR-test på nässvabb. Efter det kan viruset inte längre påvisas.

   

Förebygg influensa hos grisar

Eftersom influensa är en virusinfektion fungerar antibiotika endast mot eventuella sekundära bakteriella infektioner. Vid en nytt utbrott kan du behandla med smärtstillande (NSAID) genom injektion, men annars är det viktigt att fokusera på förebyggande åtgärder och smittskydd i stallet.

   

Det är viktigt att tänka på hur influensa sprids i en besättning. Influensa sprids genom luften och genom nära kontakt med smittade grisar. Därför måste du fokusera på samma principer för gott smittskydd och hygien som när du kontrollerar PRRS:

   

  • Vaccinera suggor
  • Begränsa kullutjämning
  • Ha strikt sektionering och arbeta enligt principen ”all in – all out” för alla åldersgrupper, både i grisningsstallet, smågrisstallet och slaktsvinstallet. På det sättet undviker du att utsätta yngre mottagliga grisar för smitta från äldre smittade grisar.
  • Se till att det finns möjlighet till grundlig handtvätt och handdesinfektion när samma personal hanterar olika åldersgrupper av grisar.
  • Redskap som har varit i kontakt med grisens mun, svalg eller näsa kan sprida influensa. Därför bör orala pumpar desinficeras mellan varje kull i grisningsstallet eller ersättas med injektionsbehandling.

   

Det är också viktigt att du förebygger influensa via din personal, eftersom människor kan smitta grisar med influensa. Därför bör all personal vara vaccinerad mot influensa och stanna hemma om de har symtom på influensa.

   

Vad kostar influensa?

   
Att ha influensa i en grisbesättning kan vara dyrt. Influensa hos grisar är inte förknippad med hög dödlighet, men bristande tillväxt och aborter på grund av feber kan ändå innebära högre kostnader för grisproducenten. När grisarna har influensa blir de mer mottagliga för andra sjukdomar som kanske påverkar produktiviteten eller reproduktionen i besättningen negativt.

   

Pandemi-influensa påverkar grisarnas reproduktion

Sämre reproduktionsresultat är symptom på pandemi-influensa hos grisar enligt en tysk studie. Det betyder att fler omlöp, små kullar, fler aborter och färre levande födda kan vara en indikation på pandemi-influensa i besättningen1. Typen av influensa påverkar valet av vaccin.

   

Kilde:

1Sophie Gumbert, Sebastian Froehlich, Anna Rieger, Julia Stadler, Mathias Ritzmann & Susanne Zoels (2020). Reproductive performance of pandemic influenza A virus infected sow herds before and after implementation of a vaccine against the influenza A (H1N1) pdm09 virus. Porcine Health Management volume 6, Article number: 4.

FAQ - Frågor och svar om influensa hos grisar

  
Kan min besättning smittas med flera influensatyper?
Ja. Din besättning kan smittas med en annan typ än vid föregående utbrott, eller viruset kan ha muterat så att det ser annorlunda ut.

   

Fungerar vaccinet mot alla typer av influensa?
Nej. Därför är det viktigt att känna till typen av influensa innan man börjar vaccinera sin besättning.

   

Hur får jag reda på vilken typ av influensa som sprids i min besättning?
Skicka in material för diagnos och för att få viruset typbestämt . Genom att testa besättningen regelbundet kan du hålla koll på om det är samma typ eller om den ändras över tid.

    

Fungerar antibiotika mot influensa?
Nej. Influensa är en virusinfektion, men antibiotika fungerar mot eventuella sekundära bakteriella infektioner.

   
Vad betyder influensa för min produktion?
Influensa påverkar tillväxten och en ny studie visar en koppling mellan pandemi-influensa och sämre reproduktionsresultat. Dessutom blir grisarna mer mottagliga för andra infektioner (sekundära infektioner).

      
Hur sprids influensa?
Influensa kan smitta från gris till gris och från människa till gris. Influensa sprids mellan besättningar genom inköp av avelsdjur och eventuellt via luften om gårdarna ligger nära varandra.

     

Tillbaka till toppen