PCV2 hos grisar

PCV2 påverkar framförallt tillväxten och är involverad i PMWS.

Porcint Circovirus typ 2 (PCV2) är en virussjukdom som påverkar grisar i alla åldrar. PCV2 påverkar framförallt tillväxten och är involverad i PMWS. Det är ett mycket smittsamt virus som ofta finns subkliniskt (utan tydliga kliniska symptom) hos smågrisar och slaktsvin.

    

Subklinisk PCV2 leder till nedsatt produktivitet i form av reducerad tillväxt, ökad foderkonsumtion och ökad dödlighet (Segales 2015). Detta ger ojämna grisar, där viktspridningen är större än normalt. Generellt sett är PCV2 ett virus som ger mycket olika symtom från besättning till besättning och från gris till gris. Ofta kan PCV2-infektion ge upphov till eller förvärring av annan sjukdom. PCV2 sprids via kontakt mellan djuren, via material och via galtsperma.

    

Orsak och konsekvenser med PCV2

PCV2 kan hittas i nästan alla danska besättningar, men konsekvenserna är mycket olika i varje besättning. Vissa upplever få eller inga symptom och kan hantera viruset enbart med bra smittskydd (management), medan andra besättningar upplever större problem.

   

PCV2 sänker grisens immunförsvar och öppnar upp för exempelvis andra luftvägssjukdomar, däribland mykoplasma (enzootisk pneumoni, EP), elakartad lunginflammation(A pp), influensa och PRRS (Zimmerman 2019). Man ser ofta flera sjukdomar samtidigt, och detta kallas PRDC (Porcine Respiratory Disease Complex).

    

PCV2 utgör en betydande del av lunginflammation hos grisar i klimastall och slaktsvin. I sugguppfödningen kan PCV2 vara orsak till flera omlöpare, lägre grisningsprocent, dödfödda och mumifierade foster (stenfoster), därav färre levande födda och ökad grisdödlighet. Därför är det viktigt att ha en låg utsöndring av PCV2 genom hela grisens liv; från spädgris till slaktgris/gylta och från gylta till sugga.

     

Vanliga symtom på PCV2 hos grisar

PCV2 är en primär orsak eller medverkar till flera sjukdomskomplex:

 • PMWS – Postweaning multisystemic wasting syndrome:
  Särskilt hos 5-14 veckor gamla smågrisar. PMWS ger otrivsel, viktnedgång, nedsatt tillväxt, ökat foderintag och ökad dödlighet samt komplikationer vid infektioner, vilket leder till luftvägsinfektion eller tarminflammation.
 • Reproduktionsstörningar
  Fler omlöpare, lägre grisningsprocent, mumifierade foster, dödfödda och svagfödda grisar och därmed färre levande födda.
 • PRDC – Porcine Respiratory Disease Complex
  Hosta och andningsproblem hos slaktsvin.
 • PDNS - Porcine Dermatitis and Nephropathy Syndrome
  Hudinflammation med blödningar, som visar sig som fläckar från ca 1 cm till 5 cm i diameter, särskilt på ben, bakparti och mage. Grisarna kan bli nedstämda, äter mindre foder, och detta kan leda till en dödlighet på 50-100% hos grisar i alla åldrar.

Serotyper och genotyper av PCV2

Det finns flera serotyper av Porcin Circo Virus (PCV). Endast PCV2 har en markant betydelse för grisproduktionen.

   

PCV1: Generellt anses PCV1 inte vara sjukdomsframkallande hos grisar.
PCV2: Viktig sjukdomsframkallande virus hos grisar.
PCV3: Tvivelaktigt om den har någon betydelse.

  

Genotyper i Danmark
PCV2a - den första PCV2-viruset som hittades och orsakade sporadisk sjukdom bland tillväxtgrisar.
PCV2b - efterträdaren till PCV2a - orsakar PMWS.
PCV2c - mycket sällsynt, första gången i Danmark på 1980-talet.
PCV2d - mest vanliga typen idag och orsak till otrivsel, mindre tillväxt och reproduktionsproblem.

    

Flera PCV2-typer kommer att uppstå, PCV2e har till exempel hittats i USA och Mexiko.

   

Alla PCV2-vacciner visar skydd mot de olika genotyperna. Det verkar inte finnas skydd mot serotyperna PCV1 eller PCV3 i de befintliga vaccinerna. Dock är skydd mot dessa typer irrelevant.

    

Förebyggande av PCV2

PCV2 är en virusinfektion, och antibiotika fungerar endast mot eventuella sekundära bakteriella infektioner. Därför är det extra viktigt att fokusera på förebyggande åtgärder och smittskydd i ladugården.

    

Med ett antal förebyggande åtgärder kan du minska risken för komplikationer orsakade av PCV2:

 • Håll alltid en hög nivå av smittskydd, diskutera gärna med din veterinär om internt smittskydd i din besättning
 • Vaccinera alla ungdjur 2 gånger vid 26 och 28 veckors ålder. Det är viktigt att använda ett vaccin som är godkänd för detta ändamål
 • Om det anses nödvändigt att vaccinera suggor, använd ett vaccin som är registrerad för att ge en hög nivå av råmjölk-antikroppar
 • Vaccinera späd-/smågrisar för att skydda dem fram till slakt.

Vaccination av smågrisar mot PCV2

I samarbete med din veterinär kan du välja tidpunkten för vaccination som passar din besättning. Vissa besättningar fungerar bra med vaccination efter avvänjning, medan andra upplever att det är för sent. Om en andel grisar redan är smittade vid tidpunkten för vacciation uppnår du inte full effekt av vaccinationen - oavsett vilken vaccin du använder.

   

Ekonomi och sista raden - Vaccination måste vara lönsam!
De direkta kostnaderna förknippade med PCV2 varierar mellan besättningar. Det finns emellertid ett samband mellan tillväxt och PCV2-nivån i blodet hos ovaccinerade grisar. Genom en blodprovsprofil i besättningen får du en inblick i om det kan vara lönsamt att vaccinera mot PCV2. Både medium- och höga nivåer av PCV2-utsöndring hos grisar i klimastall och slaktsvin har betydelse för sista raden.

   

Få insyn med diagnostik

Om du inte vaccinerar din besättning är det en god idé att regelbundet undersöka besättningen för att säkerställa att du inte förlorar omsättning på grund av PCV2.

   

Material för inskickande
Rätt diagnos av sjuka grisar ställs genom påvisning av PCV2 i vävnader och specifika förändringar i lymfkörtlar.

Material för bedömning av spridning och nivå av PCV2-utskiljning (viremi)

 • Blodprov (grisar i klimatstall, slaktsvin, och gyltor för att bedöma nivån)
 • Swabs (salivprovtagning vid avvänjning, grisar i klimatstall och slaktgrisar)
 • Hela fostren för att undersöka om de har dött till följd av PCV2 och därmed bevisa reproduktionspåverkan.
PCV2 salivprovudtagning_Ceva

Du kan hämta handledningen för salivprovtagning hos grisar i klimatstall på engelska:

 Testing for PCV2 - weaners.pdf (182,83 kB)

Differentialdiagnoser för PCV2

PCV2 kan förväxlas med och förvärra följande sjukdomar:

 • Influensa
 • PPV (suggsjuka)
 • PRRS hos grisar
 • Mycoplasma hyopneumoniae (enzootisk pneumoni)
 • Actinobacillus pleuropneumoniae (elakartad lunginflammation)

PCV2 påverkar tillväxten

Figur 1 visar resultaten från en spansk studie med 172 grisar (Segales 2015). Grisarnas nivåer av PCV2 mättes fyra gånger mellan 3 veckor och 21 veckor ålder och mätningarna jämfördes med grisarnas genomsnittliga produktivitet under samma period.

Effekt av PCV2 load på tilväxt_Ceva

Figur 1. Effekt av PCV2 load (negativ/låg; medium; hög) på ADWG (Genomsnittlig daglig viktökning g/dag) (mod. Segales, 2015)

Skillnaden i produktion mellan medium och låg nivå på cirka 20 g daglig tillväxt kostar dig enligt SEGES cirka 7,5 kr*. Medan skillnaden i produktion mellan hög och låg nivå på minst 60 g kommer att kosta dig 23 kr*.

   

En annan studie undersökte 147 engelska besättningar (Alarcon et. al 2013). Denna studie visar att grisar med kliniska symptom förenliga med PMWS hade 26 % (p<0,01) reducerad tillväxt jämfört med PCV2-negativa grisar. Detta motsvarar förlust på cirka 71 kr per gris** med symptom, och att PCV2-infekterade grisar utan tydliga kliniska symptom (subklinisk PCV2) hade 16 % reducerad tillväxt (p<0,01), vilket motsvarar en förlust på cirka 43 kr per gris**. Hela 73 % av grisarna med subklinisk infektion hade med säkerhet lägre daglig tillväxt jämfört med PCV2-negativa grisar.

*Beräknat utifrån att 33,3% av förlusterna sker under smågrisperioden och 66,6% av förlusterna sker under slaktsvinperioden, samt med en notering på 11 kr.
SEGES svineproduktion (2020), nr. 2002, "Økonomiske konsekvensberegninger - januar 2020".

**Beräknat utifrån referensvärde i SEGES Svineproduktions notat 2002 med en notering på 11 kr

*** SEGES Svineproduktion (2009), notat nr. 840, "Effekt af vaccination mod porcint circovirus type 2 - en metaanalyse af eksisterende undersøgelser"

Källor senast besökt den 17 april 2021

Subklinisk PCV2 ligger under ytan

De kliniska symptomen i besättningen är ofta bara toppen av isberget. Alla besättningar med grisar som hade kliniska symptom på PCV2 hade en större andel grisar med subklinisk PCV2 jämfört med andelen grisar med klinisk PCV2 (Alarcon et al. 2013).

   

Andelen grisar som är positiva för subklinisk och klinisk PCV2 varierar beroende på tidpunkten för den kliniska undersökningen/provtagningen samt mellan grupper och besättningar.

   

Vaccination skal löna sig

I besättningar som upplever sjukdomar relaterade till PCV2 hos växande grisar har SEGES undersökt förbättrad produktivitet efter vaccination. Slutsatsen från totalt 66 studier tyder på att man kan uppnå en ökning på ca 30 g daglig tillväxt samt en halvering av dödligheten***. Det motsvarar i genomsnitt 11,5 kronor per gris* för tillväxten samt 3,6 kr per 1 % poäng reducerad dödlighet.

   

PCV2 är endast förknippad med hög dödlighet vid direkta PMWS (klinisk PCV2) eller PDNS. Subklinisk PCV2 resulterar i minskad tillväxt, ökad foderförbrukning och en lätt ökning av dödligheten. Hos suggor resulterar PCV2 i omlöpningar, dödfödda grisar, missbildningar etc. Dessutom gör PCV2-utsöndring (viremi) i grisarna dem mer mottagliga för andra infektioner som kan påverka deras produktivitet eller reproduktion negativt.

    

Kom ihåg att din veterinär alltid är hjälpsam med att bedöma om du kan förbättra produktionen genom att vaccinera spädgrisarna mot PCV2 och om du får det optimala ut av din spädgrisvaccination eller om du skulle ha mer nytta av att vaccinera suggorna.

    

PCV2-vaccination och timing

PCV2 utvecklas konstant och det kommer hela tiden nya genotyper. De nuvarande PCV2-vaccinerna på marknaden har dokumenterad effekt mot alla kända PCV2-genotyper i Europa.

   

Över 90% av de svenska besättningarna vaccinerar mot PCV2. Ceva genomför för närvarande en undersökning av PCV2 och PCV2-nivån i blodet hos icke vaccinerade grisar i klimatstall och slaktsvin. Resultatet är överraskande och visar för närvarande att 82% av slaktsvinbesättningarna har så höga PCV2-nivåer att en vaccination lönar sig. Samtidigt är 48% av klimatstallarna positiva för PCV2. I vissa av dessa fall kan utsöndringen mätas i saliv redan vid avvänjning. I dessa fall kan en PCV2-dos förspädgrisar ha svårt att hinna immunisera grisarna i klimatstallet i tid i förhållande till deras smittotidpunkt. Detta kan lösas genom vaccination av suggorna. PCV2 i blodet hos grisarna i klimatstallet ger produktionsförluster.

   

F.A.Q om PCV2 – Vanligt förekommande frågor

Fungerar vaccinet mot alla PCV2-serotyper?
Ja. Det finns inget som tyder på att tillgängliga vacciner inte skyddar mot alla kända PCV2-genotyper. Det finns dokumenterad effekt av vacciner mot PCV2a, PCV2b och den senaste PCV2d-genotypen.

   
Fungerar antibiotika mot PCV2?
Nej. PCV2 är en virusinfektion, men antibiotika kan fungera mot eventuella bakteriella sekundära infektioner.

   
Vad betyder PCV2 för min produktion?
PCV2 kan påverka tillväxten och reproduktionen. Dessutom blir grisarna mindre immunologiskt motståndskraftiga mot andra infektioner.

   
Ska jag vaccinera mina smågrisar mot PCV2?
Ett vaccin ska alltid vara kostnadseffektivt, så vaccinera alltid endast när det behövs. Alla besättningar som inte vaccinerar smågrisarna mot PCV2 bör undersökas regelbundet för att undvika eventuell produktionsförlust. Vaccination av tillväxtgrisar kan betraktas som en försäkring för att inte riskera månader med reducerade resultat.

   
När ska jag vaccinera smågrisarna?
Vissa besättningar kan dra nytta av att vaccinera grisarna direkt efter avvänjning medan andra bör skjuta upp vaccinationen till tre veckors ålder. Detta beror på virusdynamiken i din besättning. Gör en bedömning i samarbete med din veterinär. 

Ska jag vaccinera mina gyltor mot PCV2?
En tumregel är att basvaccinera dina gyltor mot PCV2. Det kan förebygga ett PCV2-reproduktionsproblem i besättningen och säkerställa att det föds flest levande grisar på 1:a-kullssuggor.

   
Ska jag vaccinera min suggbesätning mot PCV2?
Att vaccinera suggorna kan bidra till att minska mängden PCV2-virus i besätningen. Vaccination av suggorna ger råmjölksantikroppar till spädgrisarna och skyddar dem under den första delen av livet. Detta kan vara en fördel i vissa besättningar, där spädgrisarna kan födas med virus i kroppen, vilket minskar livsdugligheten i förlösningsavdelningen. Vaccination av suggorna säkerställer att det inte förekommer tidig PCV2-utsöndring (viremi) bland spädgrisar och smågrisar. Det är viktigt för att uppnå full effekt av PCV2-spädgrisvaccination att det inte finns någon tidig utsöndring av PCV2 bland spädgrisar och grisar i klimatstall. En plan för vaccination av suggor mot PCV2 bör utarbetas i samarbete med din praktiserande veterinär.

   

Källor

Alarcon et al (2013): "Cost of post-weaning multi-systemic wasting syndrome and porcine circovirus type-2 subclinical infection in England – An economic disease mode"

Segales, Joaqhim (2015): "PCV2 viraemia, a load-dependent effect on average daily weight gain". Zimmerman, Jeffrey J. (2019): Diseases of swine.

   

Tillbaka till toppen